Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser hos KB Metal ApS​

​Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende ved enhver tilbudsgivning fra KB Metal ApS, ved kundens ordregivning eller ved KB Metal ApS‘s ordrebekræftelse samt ved enhver efterfølgende retshandel, levering af tjenesteydelse med videre, når parterne én gang har handlet sammen.

Salgs- og leveringsbetingelserne er gældende mellem KB Metal ApS og deres kunder, såfremt parterne skriftligt har aftalt dem, eller der er henvist til dem i ordrebekræftelsen eller tilbuddet. Eventuelle vilkår fremsat af kunder, som afviger fra salgs- og leveringsbetingelserne anses kun for vedtaget, hvis det er skriftligt aftalt.​​

Produktinformation

​Oplysninger i produktinformation og prislister er kun bindende i det omfang aftalen udtrykkeligt henviser til dem.​

Tegninger og andre tekniske dokumenter

​Alle tegninger og andre tekniske dokumenter vedrørende materiellet eller fremstillingen heraf, som før eller efter aftalens indgåelse overlades fra den ene part til den anden, tilhører den part, som har udleveret dem. Modtagne tegninger, andre tekniske dokumenter eller teknisk information kan ikke uden samtykke fra den anden part anvendes til andet end det, der var formålet med overladelsen.

Uden samtykke fra den anden part må det nævnte materiale ikke kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til tredjemands kundskab.

Tilbud

​Inden en produktion påbegyndes, afgiver KB Metal ApS normalt et tilbud indeholdende såvel pris som levering. I særlige situationer kan det aftales, at arbejdsopgaver udføres mod timebetaling.​

KB Metal ApS bestræber sig på altid at levere bestilte produkter i den ønskede kvalitet og til den ønskede tid.

​Er intet andet nævnt i tilbuddet, er priserne angivet eksklusive moms og i danske kroner. KB Metal ApS er til enhver tid berettiget til at ændre prisen på ikke-leverede produkter på baggrund af prisændringer hos en underleverandør, kursstigninger med videre.

​Tilbuddet afgives normalt skriftligt.

​Der kan efter aftale indgå materialer leveret af kunden som af KB Metal ApS i tilbuddet. Materialer leveret af kunden indgår ikke i kalkulationen.

​Tilbud afgives altid med baggrund i en af kunden oplyst ordrestørrelse.

Endelig aftale er først indgået efter fremsendelse af ordrebekræftelse til kunden, som sendes efter modtagelse af skriftlig eller elektronisk accept af tilbud.

​Betaling

​Betaling skal ske kontant ved fremsendelse af faktura. Betalingsfristen er 14 dage fra fakturadato, medmindre andet er aftalt mellem KB Metal ApS og kunden.

​Ved overskridelse af betalingsfristen er kunden pligtig til at betale morarente af det forfaldne beløb med 2 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen indtil betaling sker. Der pålægges kr. 100,00 i rykkergebyr for hver af de første 3 rykkere.

Betaling ved modregning kan ikke finde sted.

​Reklamationer berettiger ikke kunden til at tilbageholde betaling for præsterede leverancer.

​Manglende overholdelse af betalingsvilkårene anses for væsentlig misligholdelse og berettiger KB Metal ApS til at standse yderligere leverancer samt kræve ethvert tilgodehavende hos kunden, forfalden som uforfalden, indbetalt straks og skadesløst eller ophæve aftalen.

​KB Betal ApS kan udøve tilbageholdsret i værktøjer, materialer, fikstur eller andre materielle eller immaterielle aktiver eller rettigheder ved kundens betalingsmisligholdelse. De tilbageholdte aktiver kan sælges til dækning af tilgodehavende, såfremt der ikke efter et rimeligt varsel på 14 dage er betalt som krævet.

​Levering

​Levering finder sted på det tidspunkt KB Metal ApS har aftalt med kunden, dog med forbehold for forsinkelser eller forhindringer, der skyldes kundens handling eller undladelse. Ved disse forsinkelser har KB Metal ApS ret til en forlængelse af leveringstiden eller ret til at hæve aftalen.

​Hvis en begivenhed som ovenstående bevirker, at opfyldelse af KB Metal ApS leveringsforpligtelser fordyres, er KB Metal ApS forpligtet til at opfylde leveringsforpligtelserne, såfremt kunden erklærer at ville betale den af KB Metal ApS beregnede merpris.

​Såfremt der ikke er aftalt noget tidspunkt for levering, bestemmer KB Metal ApS leveringstidspunktet.

​Leveringssted er hos kunden, medmindre kunden har påtaget sig at afhente varen hos KB Metal ApS. Der henvises til den anerkendte standard INCOTERMS for handels- og transportklausuler kaldet “EXW” som betyder Ex Works (levering sker på sælgers plads). Ved levering hos kunden, sker forsendelse på kundens regning og risiko, og levering anses for sket, når varen er overgivet til selvstændig fragtfører, og risikoen for hændelig undergang er på dette tidspunkt overgået til kunden.

​Produkter, som er bestilt og er klar til afhentning, men ikke betalt af kunden, og hvor det er aftalt, at kunden henter varen hos KB Metal ApS, opbevares på kundens regning og for kundens risiko, indtil afhentning finder sted. KB Metal ApS er ligeledes berettiget til at sende produkterne til kunden på dennes regning og risiko eller at afhænde dem til anden side, hvorefter kunden skal afholde omkostninger forbundet hermed.

Reklamation/erstatning

​Det påhviler kunden at kontrollere de leverede produkter ved modtagelsen.

Kunden skal reklamere skriftligt straks ved leveringen for så vidt angår krav vedrørende mangler, forsinkelse, produktansvar eller øvrige erstatningskrav, og senest 8 dage efter levering har fundet sted meddele KB Metal ApS eventuelle mangler ved de leverede produkter.

Transportskader skal anmeldes direkte over for den enkelte transportør.

Mangler der kan henføres til KB Metal ApS vil omgående blive søgt udbedret, dog skal bemærkes, at KB Metal ApS ikke erstatter ødelagte materialer leveret af kunden – heller ikke i situationer, hvor det påviseligt er KB Metal ApS, der har ødelagt disse.

Ønsker kunden, at KB Metal ApS skal bære det økonomiske ansvar for eventuelt ødelagte materialer, skal der forud for produktionens start aftales et dækningsbidrag til KB Metal ApS. Dækningsbidraget vil udgøre en procentdel af materialets værdi.

KB Metal ApS påtager sig intet ansvar for produktets konstruktion, anvendelighed eller skader som produktet eventuelt måtte forvolde.

Eventuelle erstatningskrav kan ikke overstige fakturabeløbet på ordren.

Videresalg

​Hvis kunden videresælger et produkt erhvervet hos KB Metal ApS, kan KB Metal ApS overfor efterfølgende erhverver ikke gøres ansvarlig på nogen vis.

Ejendomsforbehold

​Ejendomsretten til de af kunden købte produkter forbliver KB Metal ApS’s indtil købesummen i sin helhed er betalt.

​Følgeskade og indirekte tab

​KB Metal ApS er i intet tilfælde erstatningsansvarlig for fejl og mangler over for kunden for nogen form for følgeskader, driftstab, avancetab eller andre indirekte tab, såsom, men ikke udtømmende, tabt arbejdsfortjeneste, formuetab og mistet arbejdsfortjeneste som måtte hidrøre fra salg af produkter, som reguleres af disse salgs- og leveringsbetingelser.

Produktansvar

​KB Metal ApS er ikke ansvarlig for skader forvoldt på fast ejendom eller løsøre af et produkt, imens produktet er i kundens besiddelse. KB Metal ApS er ej heller ansvarlig for skader på produkter, som fremstilles af kunden eller på produkter, hvori produkter fremstillet af kunden indgår.

​I tilfælde af, at KB Metal ApS måtte blive pålagt et erstatningsansvar over for tredjemand for en sådan skade, er kunden pligtig at holde KB Metal ApS skadesløs herfor. Kunden forpligter sig til at tegne produktansvarsforsikring for ethvert produktansvar, som måtte blive gjort gældende mod kunden, og kunden er ligeledes forpligtet til at lade sig medsagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler kravet rejst imod KB Metal ApS på baggrund af sådan en skade.

​Parterne forpligter sig til straks at orientere den anden part, såfremt der rejses et produktansvarskrav fra tredjemand.

​Den til enhver tid gældende produktansvarslov finder anvendelse for parternes aftale.

​Force majeure​

​KB Metal ApS er berettiget til at annullere en ordre helt eller delvist eller udskyde et aftalt leveringstidspunkt, hvis det skyldes omstændigheder, som ligger ud over KB Metal ApS’s kontrol. KB Metal ApS er i sådanne tilfælde ikke erstatningspligtig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser.

​For eksempel, men ikke udtømmende, i tilfælde af krig, oprør, uroligheder, terrorisme, lockout, brand, strejke, sygdom, vareknaphed, manglende leverance fra leverandør, embargo samt eksport- eller importforbud.

​Delvis ugyldighed

​Såfremt en eller flere bestemmelser i nærværende salgs- og leveringsbetingelser kendes ugyldige, uigennemførlige eller ulovlige, skal de øvrige bestemmelser ikke påvirkes heraf og er fortsat gældende.

​Tvister

​Eventuelle tvister udspringende af en aftale, som reguleres af nærværende salgs- og leveringsbetingelser skal afgøres efter dansk ret ved KB Metal ApS’s værneting ved retten i Hjørring.

​KB Metal ApS, maj 2020.